Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Fyra aktiebolagsrättsliga frågor Ds 2010:8

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian behandlas fyra aktiebolagsrättsliga frågor, som inte har något samband med varandra. Den första handlar om uppdelning och sammanläggning av aktier i bolag vilkas aktier är föremål för handel på handelsplattformar. Den andra frågan rör fondemission i aktiebolag i allmänhet. Den tredje frågan rör rätten för en aktieägarminoritet av viss storlek att påkalla vinstutdelning. Den fjärde och sista frågan handlar om bolags förvärv av egna aktier.

Lagändringarna föreslås träda i kraft tidigast den 1 maj 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition