Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall Ds 2010:21

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian görs bland annat bedömningen att om en enskild avser att för en begränsad tid vistas i en annan kommun än den där han eller hon är bosatt, är det bosättningskommunen som ska vara ansvarig för sådana stöd- och hjälpinsatser som den enskilde har behov av för att kunna genomföra vistelsen. Bosättningskommunen ska stå för kostnaderna för detta. Det rör sig framför allt om semestervistelser till exempel vistelse i ett sommarhus men kan även gälla en kortare tids studier på annan ort med mera. Liknande bestämmelser införs i LSS. I promemorian föreslås även att den kommun som verkställer ett beslut enligt LSS i en annan kommun behåller ansvaret.

De åtgärder som enligt socialtjänstlagen kan vara aktuella är framför allt hemtjänstinsatser men också ledsagning och andra insatser som behövs för att personen ska vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå. Enligt LSS, kan det handla om samtliga insatser som definieras i lagen.

I promemorian föreslås dessutom att en kommun ska ha ett sammanhållet ansvar i de fall då det finns samtidiga behov av insatser enligt både socialtjänstlagen och LSS.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...