Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten SOU 2009:38

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Vistelseutredningen överlämnar den 24 april 2009 betänkandet Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten (SOU 2009:38). Vistelseutredningens uppdrag har varit att utreda vilken kommun som har ansvaret för socialtjänstens insatser i en rad olika situationer:

  • Ska "semesterkommunen" ansvara för hemtjänst åt äldre och andra när de vistas tillfälligt i sommarstugan?
  • Vilken kommun ska hjälpa våldsutsatta kvinnor eller hotade vittnen som måste byta bostadsort?
  • Vilken kommun har ansvaret för att hjälpa hemlösa som rör sig mellan olika kommuner?
  • Vilken kommun ska vara skyldig att hjälpa människor som evakueras till Sverige efter en naturkatastrof utomlands?

I dessa och liknande situationer har det varit vanligt med tvister mellan kommunerna. Tvisterna kan bli ett stort rättssäkerhetsproblem för den enskilda människan och beskrivs ibland som ett "Svarte Petter-spel" mellan kommunerna. Vistelseutredningen vill med betänkandets titel understryka vikten av att den enskildes behov av stöd och hjälp kommer i förgrunden och att ansvarsfrågorna blir lösta utan att tid och kraft behöver läggas på tvister mellan kommunerna.

Vistelseutredningen föreslår en rad ändringar och kompletteringar av socialtjänstlagen i syfte att förtydliga kommunernas ansvar och skapa förutsättningar att snabbt lösa de tvister som ändå uppstår.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)