Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ändringar som reglerar vilken kommun som ska vara ansvarig för stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen och LSS.

Avsikten med förändringarna är att det ska bli tydligare vilken kommun som ska ha ansvar för stöd och hjälp i olika situationer. Ändringarna görs främst för att minska antalet tvister mellan kommuner och för att stärka den enskildes rättssäkerhet.

Förändringar som föreslås i socialtjänstlagen är att bosättningskommunen ska ansvara för stöd- och hjälpinsatser för enskilda. Oavsett om han eller hon tillfälligt eller under längre tid vistas i en annan kommun. Det kan exempelvis gälla vid semestrar när man vistas i sin sommarstuga under olika perioder av året. I dag har vistelsekommunen ansvar att besluta om, verkställa och stå för kostnaderna för sådana insatser. Motsvarande regler för semestervistelser införs även i LSS.

Grundprincipen om vistelsekommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp kvarstår men kommer att begränsas och tydliggörs i förhållande till i dag. Om det är klart att en annan kommun än vistelsekommunen är ansvarig för stöd- och hjälpinsatserna begränsas vistelsekommunens ansvar till akuta situationer. Om det inte är klart att det finns en annan ansvarig kommun (en bosättningskommun) ska vistelsekommunen behålla ansvaret för stöd och hjälp till dess att det är klarlagt.

Med bosättningskommun avses den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt eller en annan kommun om den enskilde har starkast anknytning till den kommunen. Här kan man bland annat få vägledning från folkbokföringsbestämmelserna, men de ska inte alltid vara avgörande. Även den enskildes egen uppfattning är viktig i bedömningen.

Vistelsekommunen blir skyldig att på begäran av bosättningskommunen bistå med utredning och verkställighet i vissa fall. Det ska gälla när äldre personer, personer med funktionsnedsättning eller allvarligt sjuka har behov av insatser för att kunna vistas en kortare tid - högst sex månader - i en annan kommun. Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för hjälp med verkställighet enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar.

I lagrådsremissen tydliggörs även att en kommun som ansvarar för en placering eller ett boende i annan kommun har också ett sammanhållet ansvar för alla insatser som personen kan behöva. Det kan gälla både insatser enligt socialtjänstlagen och LSS.

För hemlösa föreslås de nya reglerna innebära att den kommun som den hemlöse har starkast anknytning till ska ansvara för stöd och hjälp. Den hemlöses egna uppfattning är då viktig.

En kommun som beslutat om boende i en annan kommun, till exempel i ett tillfälligt härbärge, behåller ansvaret för stöd- och hjälpinsatser om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes bosättningskommun. Detta gäller framförallt hemlösa.

För personer som utsätts för våld eller andra övergrepp införs en regel som syftar till att förenkla möjligheten att flytta till en annan kommun. I övrigt gäller även här reglerna om att bosättningskommun behåller ansvaret när en person tillfälligt vistas i en annan kommun (till exempel i ett skyddat boende).

Det införs ett skriftligt förfarande vid begäran om överflyttning av ärenden, och tidsgränser för avgörande av sådana frågor.

En kommun som beviljar ett särskilt boende i en annan kommun behåller ansvaret för personen och alla de insatser som personen behöver i den andra kommunen - både enligt socialtjänsten och LSS. Om personen mer permanent vill tillhöra den kommun där han faktiskt bor kan han eller hon begära förhandshandsbesked om att få insatser av den kommunen i stället.

I lagrådsremissen föreslås att Socialstyrelsen får i uppdrag att följa upp och utvärdera reformen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)