Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Publicerad

Regeringskansliet föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring förs över till den nya lagen. Likaså förs bestämmelser in om de delar av socialtjänstens verksamheter som gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Ladda ner:

Regeringskansliet föreslår också en sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen .

Regeringskansliet föreslår också ändringar i: lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, patientdatalagen, offentlighets- och sekretesslagen, patientlagen, lagen om försäkrings-medicinska utredningar, lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter, totalförsvarsdatalagen, lagen om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter och lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektions-behandlingar.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

    Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg har utrett och lämnat förslag som rör personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utredningen har också sett över behovet av att göra ändringar i förordningen om register över hälso-och sjukvårdspersonal (HOSP-förordningen).

  • Informationsöverföring inom vård och omsorg

    Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår i delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det är frivilligt för vård- och omsorgsgivare att använda de utökade möjligheter att elektroniskt dela dokumentation.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

    Regeringskansliet föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring förs över till den nya lagen. Likaså förs bestämmelser in om de delar av socialtjänstens verksamheter som gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Proposition