Proposition från Socialdepartementet

Sammanhållen vård och omsorgsdokumentation Prop. 2021/22:177

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Den nya lagen ersätter patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring. Lagen innehåller även bestämmelser om de delar av socialtjänstens verksamheter som omfattar omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Ladda ner:

Integritetsstärkande åtgärder och barns samtycke

Genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande ska vårdgivare och omsorgsgivare enligt regeringens förslag kunna ta del av personuppgifter hos andra vårdgivare och omsorgsgivare.

Regeringen föreslår också integritetsstärkande åtgärder samt bestämmelser om barns samtycke till behandling av personuppgifter.

Sekretessbrytande bestämmelser

Regeringen föreslår bland annat en sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Bestämmelsen innebär att socialtjänstsekretessen inte hindrar att vissa uppgifter lämnas från en myndighet till en annan myndighet i samma kommun.

Regeringen föreslår även följdändringar i ett antal lagar.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

  Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg har utrett och lämnat förslag som rör personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utredningen har också sett över behovet av att göra ändringar i förordningen om register över hälso-och sjukvårdspersonal (HOSP-förordningen).

 • Informationsöverföring inom vård och omsorg

  Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår i delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det är frivilligt för vård- och omsorgsgivare att använda de utökade möjligheter att elektroniskt dela dokumentation.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

  Regeringen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring förs över till den nya lagen. Likaså förs bestämmelser in om de delar av socialtjänstens verksamheter som gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Proposition (1 st)

 • Sammanhållen vård och omsorgsdokumentation

  Regeringen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Den nya lagen ersätter patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring. Lagen innehåller även bestämmelser om de delar av socialtjänstens verksamheter som omfattar omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.