Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg 2020:112

Publicerad

Regeringen beslutade den 27 juni 2019 kommittédirektiv om en översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (dir. 2019:37). Den särskilda utredaren får nu i uppdrag att även se över behovet av att göra ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-förordningen) samt, vid behov, föreslå nödvändiga ändringar av förordningen.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.
− analysera de rättsliga förutsättningarna för att tillgängliggöra vissa
personuppgifter i HOSP-registret genom direktåtkomst för Försäkringskassan,
Läkemedelsverket, Universitets- och högskolerådet, privata
vårdgivare och relevanta universitet och högskolor,
− bedöma de rättsliga förutsättningarna för att ge Socialstyrelsen och
E-hälsomyndigheten möjlighet att behandla uppgifter i HOSP-registret
för statistikändamål,
− analysera de rättsliga förutsättningarna för att tillgängliggöra vissa
uppgifter ur HOSP-registret för allmänheten, t.ex. via internet, och
− lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 31 maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

  Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg har utrett och lämnat förslag som rör personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utredningen har också sett över behovet av att göra ändringar i förordningen om register över hälso-och sjukvårdspersonal (HOSP-förordningen).

 • Informationsöverföring inom vård och omsorg

  Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår i delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det är frivilligt för vård- och omsorgsgivare att använda de utökade möjligheter att elektroniskt dela dokumentation.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

  Regeringen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring förs över till den nya lagen. Likaså förs bestämmelser in om de delar av socialtjänstens verksamheter som gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Proposition (1 st)

 • Sammanhållen vård och omsorgsdokumentation

  Regeringen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Den nya lagen ersätter patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring. Lagen innehåller även bestämmelser om de delar av socialtjänstens verksamheter som omfattar omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.