Kommittédirektiv från Socialdepartementet

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga Dir. 2019:93

Publicerad

Regeringen ska uppdra åt en särskild utredare att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Meningen med uppdraget är att nå upp till en mer likvärdig vård med förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Meningen är också att avlasta den specialiserade barn-och ungdomspsykiatrin.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

 • utreda förutsättningarna för en sammanhållen och resurseffektiv god och nära vård för barn och unga och föreslå hur en sådan reform ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt,
 • bedöma hur barn och unga med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas ändamålsenligt stöd i högre utsträckning än vad som sker i dag, exempelvis genom att det införs en ny vårdinsats inom primärvården,
 • föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska hälsa kan utformas som stödjer utvecklingen dels av det hälso¬främjande arbetet för barn och unga både på individuell och nationell nivå, dels av vårdens utformning och innehåll,
 • i dialog med företrädare för regioner, kommuner och enskilda skol¬huvudmän främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga på regional och lokal nivå,
 • ta fram underlag som regeringen kan använda i utformningen av en
  överenskommelse som syftar till att uppnå målet om en köfri barn-och ungdomspsykiatri, med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och
 • lämna nödvändiga författningsförslag och säkerställa att de förslag som lämnas särskilt beaktar lagstiftning som behandlar integritetsaspekter.

Redovisning och delredovisning

Arbetet med förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Arbetet med att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa ska samtidigt delredovisas. Övriga delar av uppdraget redovisas senast den 1 oktober 2021.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

  Regeringen ska uppdra åt en särskild utredare att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Meningen med uppdraget är att nå upp till en mer likvärdig vård med förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Meningen är också att avlasta den specialiserade barn-och ungdomspsykiatrin.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård

  Utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningens förslag ska bidra till en samlad uppföljning av barns och ungas hälsa.

 • Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga

  Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa.

Lagrådsremiss

Proposition