Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Informationsöverföring inom vård och omsorg SOU 2021:4

Publicerad

Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår i delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det är frivilligt för vård- och omsorgsgivare att använda de utökade möjligheter att elektroniskt dela dokumentation.

Ladda ner:

Vård- och omsorgsgivare får göra dokumentation om patienter och omsorgsmottagare elektroniskt tillgänglig mellan sig. Detta om personen inte motsätter sig det.

Sekretessbrytande bestämmelser 

Utredningen föreslår två alternativa sekretessbrytande bestämmelser för socialtjänsten.

Dels föreslår utredningen att en verksamhet inom socialtjänsten, som avser insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar, får lämna uppgifter till andra verksamheter inom samma kommun.

Dels föreslår utredningen att alla myndigheter med verksamhet inom socialtjänsten inom samma kommun får lämna uppgifter till varandra. Detta om den enskilde inte motsätter sig att uppgifterna lämnas ut.

Utredningen föreslår dessutom en sekretessbrytande bestämmelse om att en myndighet med hälso- och sjukvårdsverksamhet får lämna uppgifter till en enskild aktör inom hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten anlitat. Detta om uppgifterna behövs i den individinriktade hälso- och sjukvården.

Bestämmelserna ska enligt förslaget börja gälla den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

    Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg har utrett och lämnat förslag som rör personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utredningen har också sett över behovet av att göra ändringar i förordningen om register över hälso-och sjukvårdspersonal (HOSP-förordningen).

  • Informationsöverföring inom vård och omsorg

    Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår i delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det är frivilligt för vård- och omsorgsgivare att använda de utökade möjligheter att elektroniskt dela dokumentation.

Lagrådsremiss

Proposition