Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen SOU 2023:40

Publicerad

SOU 2023:40

Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter har tagit ställning till om Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagomåls-mekanism, föreslagit åtgärder som säkerställer barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen i svensk lag-stiftning samt sett över möjligheterna att staten bidrar till att etablera barnombud inom civilsamhällesorganisationer.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat

  • att Sverige bör ratificera det fakultativa och tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om ett klagomålsförfarande
  • en försöksverksamhet med statsbidrag till barnrättsbyråer som bedriver verksamhet med oberoende barnombud
  • att offentligt biträde ska förordnas för barn i mål eller ärenden om begränsning av umgänge och hemlighållande av vistelseort enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
  • att barns rätt till information om beslut och överklagande enligt LVU och LPT förtydligas
  • att placering och omplacering av ett barn med stöd av socialtjänstlagen måste föregås av ett formellt och överklagbart beslut
  • att ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet.