Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Nya kapitel i kulturminneslagen - författningsändringar vid ett svenskt tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål so Ds 2010:28

Publicerad Uppdaterad

Denna promemoria bygger på Kulturföremålsutredningens förslag till författningsändringar som syftar till att Sverige kan ansluta sig till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt.

I januari 2005 överlämnade Kulturföremålsutredningen sitt betänkande Sveriges tillträde till 1995 års Unidroitkonvention om stulna eller olagligt utförda kulturförmål (SOU 2005:3). Utredningens förslag till författningsändringar syftade till att Sverige skulle kunna ansluta sig till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt (konventionen). I denna promemoria har det arbetats vidare med utredningens förslag för att ytterligare utreda vilka författningsändringar som krävs och är lämpliga för ett svenskt tillträde till konventionen. Promemorian bygger alltså på det arbete som utredningen gjorde och de inkomna remissvaren.

I promemorian har eftersträvats en mer lättöverskådlig lösning med två olika kapitel i kulturminneslagen för återlämnande av kulturföremål som förts ut olagligt: ett för de direktivsstyrda bestämmelserna (6 kap.) och ett för de konventionsstyrda bestämmelserna (7 kap.). I promemorian föreslås även en snävare avgränsning av vilka föremål som ska omfattas av de längre tidsfristerna för att kräva tillbaka stulna föremål. Även om två nya kapitel i kulturminneslagen föreslås, är de förslag som läggs fram i promemorian i mångt och mycket i sak desamma som utredningen lade fram. Därför behandlas i denna promemoria i princip endast de frågor där avsteg görs från vad utredningen föreslog i sitt betänkande.

Vid ett svenskt tillträde till konventionen föreslås bland annat att den svenska regeringen ska anmäla att en begäran om återlämnande av kulturföremål kan framställas direkt vid allmän domstol eller hos behörig kronofogdemyndighet. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Detta ska ske när konventionen träder i kraft för Sverige.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)