Lagrådsremiss från Kulturdepartementet

Tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt

Publicerad Uppdaterad

I lagrådsremissen bedömer regeringen att riksdagen bör godkänna 1995 års Unidroit-konvention om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt.

Ladda ner:

Vidare lämnas förslag på den lagstiftning som behövs för att Sverige ska leva upp till de åtaganden som ett tillträde till konventionen medför.

Konventionen innehåller bestämmelser om att föremål som utgör kulturföremål i konventionens mening och som stulits eller förts ut ur en konventionsstat i strid med den statens utförselregler till skydd för kulturarvet ska återlämnas till den staten.

Svensk lagstiftning uppfyller i stor utsträckning redan de krav som ställs upp i konventionen avseende stulna kulturföremål. I vissa avseenden krävs dock kompletterande bestämmelser.

Med anledning av konventionens krav avseende kulturföremål som förts ut olagligt behöver särskilda bestämmelser tas in i svensk lagstiftning.

De bestämmelser som behövs förs in i två nya kapitel i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)