Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare

Publicerad

Ladda ner:

I promemoria lämnas förslag som kompletterar förslagen till nya skatteregler på investeringsfondsområdet som lämnats i Fondskatteutredningens promemoria om ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare.

Förslagen i denna promemoria ska hanteras i en kommande lagrådsremiss om ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare som utgår från Fondskatteutredningens förslag. I lagrådsremissen kommer regeringen bl.a. att föreslå att beskattningen av investeringsfonder ska avskaffas och ersättas med en beskattning på delägarnivå. Beskattningen av fondandelsägarna föreslås utformas så att fysiska och juridiska personer som äger andelar i en investeringsfond ska ta upp en schablonintäkt, som beräknas utifrån värdet på andelarna vid kalenderårets ingång, till beskattning.

Lagstiftningskedjan