Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att investeringsfonder inte längre ska vara skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden. I stället ska den som är delägare i en investeringsfond, svensk eller utländsk, ta upp en schablonintäkt som beräknas på grundval av värdet på delägarens fondandelar vid kalenderårets ingång. För att beräkna schablonintäktens storlek ska underlaget multipliceras med 0,4 procent.

Reglerna föreslås gälla även för sådana fondandelsägare som är juridiska personer. Fysiska personer ska ta upp intäkten i inkomstslaget kapital och juridiska personer i inkomstslaget näringsverksamhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Lagstiftningskedjan