Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen Ds 2011:6

Publicerad Uppdaterad

I promemorian föreslås en ny ordning som innebär att företagaren (dvs. exploatören) ska - efter det att länsstyrelsen har beslutat om en arkeologisk undersökning – utse den som ska utföra undersökningen. Det innebär att undantaget från upphandlingslagstiftningen i kulturminneslagen kan tas bort.

Ladda ner:

Detta innebär en ny ordning i förhållande till dagens modell enligt vilken länsstyrelsen utser vem som ska utföra den arkeologiska undersökningen. Företagarna får en tydligare kontroll över och ansvar för processen. Genom förslaget kan länsstyrelserna lägga större fokus på att utforma tydliga beslut om arkeologiska undersökningar med tillhörande villkor som ställs på undersökningarna utifrån kriteriet om vetenskapligt god kvalitet samt förstärka och utveckla tillsynsverksamheten. Förslaget bedöms leda till bättre förutsättningar för konkurrens på lika villkor inom uppdragsarkeologin.

Utgångspunkten för förslagen är att dessa ska främja konkurrensen och tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen inom det uppdragsarkeologiska området.

Promemorian remitteras till 110 instanser och yttranden ska lämnas senast under maj månad 2011.