Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

Publicerad

Ladda ner:

Trängselskatt ska tas ut i Göteborg fr.o.m. den 1 januari 2013. I december 2010 inkom Trafikverket med en framställan till Finansdepartementet i vilken det föreslogs vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg Mot denna bakgrund föreslås det i promemorian Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg att det införs en s.k. flerpassageregel, som innebär att bilar som passerar flera betalstationer inom 60 minuter endast ska beskattas en gång.

Dessutom föreslås förändringar av vissa betalstationers placering, vilket innebär att skatteområdet blir mindre. Dessa förändringar medför minskade skatteintäkter och skattebeloppen höjs därför den 1 januari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)