Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Ds 2011:12

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag som syftar till att fullt ut genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

I promemorian föreslås vissa ändringar i djurskyddslagen (1988:534) för att uppfylla direktivets krav.