Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder - en kartläggning av tillämpningen Ds 2011:14

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En ny utlänningslag med en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden trädde i kraft den 31 mars 2006. Den nya utlänningslagen fick bland annat till följd att de materiella bestämmelserna ändrades. En tidigare utredning, Utvärderingsutredningen, har i sitt slutbetänkande Den nya Migrationsprocessen (SOU 2009:56) redovisat vissa synpunkter på tillämpningen av de nya bestämmelserna i bl.a. 5 kap. 6 § och 12 kap. 18 § utlänningslagen.

Denna kartläggning omfattar tillämpningen av undantagsbestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter som grund för uppehållstillstånd (5 kap. 6 § utlänningslagen) hos Migrationsverket och migrationsdomstolarna samt vägledande domar av Migrationsöverdomstolen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition