Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

EU:s gränskodex Ds 2011:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förordningen (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) trädde i kraft den 13 oktober 2006. För att säkerställa en ändamålsenlig tillämpning av gränskodexen föreslås i promemorian att vissa bestämmelser om gränspassage i utlänningslagen och utlänningsförordningen upphävs och att andra kompletteras med hänvisningar till kodexen. Vidare föreslås att utlänningslagen kompletteras med en bestämmelse om skyldighet att lämna fingeravtryck i de situationer som följer av gränskodexen.

I promemorian lämnas också förslag på några andra ändringar av utlänningslagen. Dessa ändringar rör bl.a. bestämmelserna om s.k. uppskjuten invandringsprövning vid beviljande av uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • EU:s gränskodex

    Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (gränskodexen) är direkt tillämplig i Sverige. I lagrådsremissen lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som motiveras av gränskodexen

Proposition (1 st)