Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås en teknisk anpassning till EU:s momsdirektiv. Förslaget innebär en formell justering genom att begreppet beskattningsbar person, som används i momsdirektivet, förs in i den svenska mervärdesskattelagen. Förslaget påverkar inte den mervärdesskatterättsliga behandlingen av ideella föreningar. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)