Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en teknisk anpassning till EU:s momsdirektiv för att förenkla tillämpningen av momslagen. I dag används begreppet ”yrkesmässig verksamhet” i momslagen. Begreppet har en koppling till inkomstskattelagens begrepp näringsverksamhet. I momsdirektivet används i stället begreppen ”beskattningsbar person” och ”ekonomisk verksamhet”. EU-kommissionen anser att den svenska momslagen inte är förenlig med momsdirektivet när det gäller dessa begrepp.

För att underlätta tolkningen och tillämpningen av momsreglerna föreslås i lagrådsremissen att momsdirektivets begrepp ska föras in i momslagen. Begreppen ”yrkesmässig verksamhet”, ”företagare”, ”näringsidkare” och, i vissa fall, ”skattskyldig” slopas därför. Förslaget innebär en formell justering av momslagen. I de allra flesta fallen blir beskattningsresultatet detsamma.

Förslaget påverkar inte behandlingen av ideella föreningar.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)