Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen Ds 2012:53

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Rambeslutet om verkställighet av utevarodomar syftar till att stärka den enskildes rättssäkerhet och förenkla och effektivisera det rättsliga samarbetet inom unionen.

Rambeslutet om verkställighet av utevarodomar ändrar i fem andra rambeslut som reglerar det straffrättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna och som bygger på principen om ömsesidigt erkännande, bland annat rambeslutet om en europeisk arresteringsorder.

Dessa fem rambeslut innehåller regler om under vilka förutsättningar en medlemsstat ska erkänna och verkställa en annan stats dom eller beslut, bland annat när domen eller beslutet meddelats i den dömdes utevaro. För närvarande ser dessa regler olika ut och avsikten med rambeslutet om verkställighet av utevarodomar är att åstadkomma en så likartad reglering som möjligt och på så sätt tydliggöra vilka utevarodomar som kan verkställas över gränserna.

Riksdagen godkände den 12 november 2008 ett utkast till rambeslut om verkställighet av utevarodomar (prop. 2008/09:20, bet. 2008/09:JuU9, rskr. 2008/09:31). Den 26 februari 2009 antog rådet för inrikes och rättsliga frågor rambeslutet.

I promemorian lämnas förslag till ny lagstiftning som krävs för att genomföra delar av rambeslutet om verkställighet av utevarodomar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)