Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Ändringar i bestämmelser om straff och administrativa sanktioner vid fiske Ds 2013:11

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition