Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Införande av regressrätt för staten i samband med bekämpning av djursmittor Ds 2012:43

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Sammanfattning

I promemorian föreslås att det i epizootilagen (1999:657) res-pektive zoonoslagen (1999:658) införs en bestämmelse om rätt för staten att inträda i en ersättningsmottagares rätt till skade-stånd om staten betalat ersättning för kostnader eller förluster som också varit ersättningsgilla på skadeståndsrättslig grund (s.k. regressrätt). Dessutom föreslås att en bestämmelse om rätt för staten att återkräva för högt utbetalda belopp införs i zoonosförordningen (1999:660). Därtill föreslås vissa justeringar i reglerna om ersättning i epizooti- och zoonoslagstiftningen.
Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition