Regressrätt för staten i samband med bekämpning av djursmittor

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att det i epizootilagen (1999:657) respektive zoonoslagen (1999:658) införs en bestämmelse om rätt för staten att träda in i en ersättningsmottagares rätt till skadestånd om staten betalat ersättning för kostnader eller förluster som också varit ersättningsgilla på skadeståndsrättslig grund (s.k. regressrätt). Dessutom föreslås vissa juste-ringar i reglerna om ersättning i epizooti- och zoonoslagstiftningen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition