Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen Ds 2013:20

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Trepartssamtal har förts både med centralorganisationerna och med de avtalsslutande parterna på branschnivå. Denna departementsskrivelse innehåller lagförslag kopplade till trepartssamtalen.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 uttryckt en vilja att staten genom lönesubventioner, i form av en skattekreditering, och handledarstöd ska stimulera att anställningar av unga personer kommer till stånd inom ramen för av parterna tecknade yrkesintroduktionsavtal eller motsvarande.

I trepartssamtalen har det förts fram önskemål om att avskaffa den arbetslöshetsavgift som arbetslöshetskassorna betalar till staten.

I departementsskrivelsen lämnas förslag till lagändringar med anledning av ovanstående.

Förslagen i departementsskrivelsen föreslås träda i kraft den 15 januari 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition