Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Förlängd etableringsplan efter föräldraledighet på deltid och ändring i lagen om samhällsorientering Ds 2013:69

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Förslag i promemorian:

En ny bestämmelse införs i etableringslagen som innebär en möjlighet till förlängd etableringsplan efter föräldraledighet på deltid. Förslaget överensstämmer med ett förslag som har lämnats av utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare, AKKA-utredningen.

Vidare föreslås att lagen om samhällsorientering ändras så att målgruppen för samhällsorientering även omfattar nyanlända invandrare som har beviljats uppehållstillstånd som familjemedlemmar till en utlänning som har beviljats arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, s.k. EU-blåkort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition