Departementsserien och promemorior från Statsrådsberedningen

Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering Ds 2014:19

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Åren 2009–2010 genomfördes i Sverige en omfattande vaccinationskampanj till följd av att Världshälsoorganisationen (WHO) hade deklarerat en pandemi som orsakats av influensaviruset A(H1N1). 60 procent av den svenska befolkningen vaccinerades med Pandemrix. Efter vaccinationskampanjen drabbades ett ökat antal barn och unga av sjukdomen narkolepsi. Regeringspartierna och Socialdemokraterna gjorde i juni 2012 en gemensam utfästelse om statlig ersättning till de drabbade. I denna departementspromemoria övervägs hur överenskommelsen mellan regeringspartierna och Socialdemokraterna ska uppfyllas och förslag lämnas till de lagstiftningsåtgärder som bedöms nödvändiga.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)