Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ökat stöd för underhållsreglering Ds 2014:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag som syftar till att öka stödet för föräldrar att reglera underhåll civilrättsligt så långt det är möjligt. I uppdraget ingick att ge förslag på lagändringar i befintliga bestämmelser för att ytterligare tydliggöra att det är föräldrarna som är primärt ansvariga för barnets försörjning. Särlevandeutredningen (SOU 2011:51) fann vid sin bedömning att Försäkringskassan är den mest lämpade instansen för att bistå föräldrar med råd och stöd i frågor om underhållsbidrag. I promemorian föreslås att myndigheten får utökat ansvar avseende dessa frågor eftersom Försäkringskassan är den statliga myndighet som är bäst lämpad att lämna samlad information om föräldrars ansvar för sina barns försörjning, normalkostnader för barn i olika åldrar, underhållsbidrag och underhållsstöd samt ge föräldrar stöd i beräkningen av underhållsbidrag. Utöver det innehåller promemorian även konkreta ändringar inom underhållssystemet avseende tidpunkt från och när underhållsstöd kan lämnas, införande av expeditionsavgift, ändringar rörande ränta på skuld samt avskaffat umgängesavdrag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition