Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet ID-nummer: Ds 2015:37

Ansvarig: Justitiedepartementet

I promemorian föreslås bl.a. att det uttryckligen ska anges i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad endast i fall då de skäl som utlänningen åberopar bedöms vara otillräckliga eller sakna trovärdighet.

Ladda ner:

Vidare föreslås att behörig migrationsdomstol ska pröva om ett beslut om omedelbar verkställighet ska kvarstå, om ett sådant överklagas. Under denna prövning får verkställighet inte ske. Vid överklagande av ett beslut att neka ny prövning i fall där nya omständigheter inte har varit föremål för tidigare prövning ska behörig migrationsdomstol pröva frågan om inhibition och under denna prövning får verkställighet inte ske. När det gäller ensamkommande barn ska ett beslut om omedelbar verkställighet inte få verkställas förrän tidigast en vecka efter det att barnet fick del av beslutet. Detsamma gäller när ett ensamkommande barn nekas ny prövning.

Det förslås också att det ska anges i lag att ensamkommande barn alltid ska ha rätt till ett offentligt biträde i asylärenden och ärenden om ny prövning, att muntlig handläggning med ett ensamkommande asylsökande barn inte får ske utan att barnets gode man eller offentliga biträde närvarar och att ensamkommande barn omedelbart efter förordnandet ska informeras om vem som har förordnats som god man.

Vidare föreslås att det på förordningsnivå ska införas bestämmelser om bl.a. tidsfrister för handläggning av asylansökningar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet

    I promemorian föreslås bl.a. att det uttryckligen ska anges i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad endast i fall då de skäl som utlänningen åberopar bedöms vara otillräckliga eller sakna trovärdighet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)