Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Promemoria Genomförande av radioutrustningsdirektivet Dnr N2015/5144/ITP

Publicerad

I promemorian föreslås en ny radioutrustningslag, som ersätter lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning.

Ladda ner:

Den nya lagen innehåller regler för att tillhandahålla radioutrustning på marknaden och om marknadskontroll för att se till att utrustning uppfyller föreskrivna krav. Lagen syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG. Härutöver föreslås en följdändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 13 juni 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Genomförande av radioutrustningsdirektivet

    I lagrådsremissen föreslås en ny radioutrustningslag, som ersätter lagen om radio- och teleterminalutrustning. Lagen syftar till att genomföra EU:s direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning.

Proposition (1 st)

  • Genomförande av radioutrustningsdirektivet

    I propositionen föreslås en ny radioutrustningslag, som ersätter lagen om radio- och teleterminalutrustning. Lagen syftar till att genomföra EU:s direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning.