Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Förebyggande och behandling av spelmissbruk Ds 2015:48

Publicerad

I denna promemoria lämnas förslag och överväganden som ska motverka spelmissbruk och minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande. Promemorian är avgränsad till att gälla spel om pengar.

Ladda ner:

Förslagen gäller förebyggande arbete, stöd och behandling samt forskning och uppföljning.

Antal problemspelare

Spelproblem är ett folkhälsoproblem i Sverige. Drygt två procent av den vuxna befolkningen är problemspelare, vilket motsvarar ca 170 000 personer.

Att vara problemspelare innebär att man har bristande kontroll över sitt spelande och att detta ger upphov till påtagliga, negativa konsekvenser. Andelen problemspelare är större bland unga än bland vuxna. Spelproblem är vanligare bland män än bland kvinnor.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Förebyggande och behandling av spelmissbruk

    I denna promemoria lämnas förslag och överväganden som ska motverka spelmissbruk och minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande. Promemorian är avgränsad till att gälla spel om pengar.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

    I lagrådsremissen föreslår regeringen att kommunerna får ett tydligare ansvar för att förebygga spelmissbruk. Det bör ske genom att socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar.

Proposition (1 st)

  • Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

    Regeringen föreslår i propositionen att socialtjänstlagen (2001:453) och den nya hälso- och sjukvårdslagen avseende spelmissbruk ändras. Ett förslag är att utvidga hälso- och sjukvårdens ansvar för att ta hänsyn till barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med är missbrukare, så att det även gäller vid spelmissbruk.