Proposition från Socialdepartementet

Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk Prop. 2016/17:85

Publicerad

Regeringen föreslår i propositionen att socialtjänstlagen (2001:453) och den nya hälso- och sjukvårdslagen avseende spelmissbruk ändras. Ett förslag är att utvidga hälso- och sjukvårdens ansvar för att ta hänsyn till barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med är missbrukare, så att det även gäller vid spelmissbruk.

Ladda ner:

Socialnämndens ansvar utvidgas

Ändringarna som regeringen föreslår medför att socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar.

Motverka spel om pengar bland barn och unga

Socialnämnden får också ett utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga.

Samarbete kommun och landsting

Kravet på överenskommelse om ett samarbete mellan kommun och landsting om personer som missbrukar substanser ska även omfatta personer som missbrukar spel om pengar.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Förebyggande och behandling av spelmissbruk

    I denna promemoria lämnas förslag och överväganden som ska motverka spelmissbruk och minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande. Promemorian är avgränsad till att gälla spel om pengar.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

    I lagrådsremissen föreslår regeringen att kommunerna får ett tydligare ansvar för att förebygga spelmissbruk. Det bör ske genom att socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar.

Proposition (1 st)

  • Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

    Regeringen föreslår i propositionen att socialtjänstlagen (2001:453) och den nya hälso- och sjukvårdslagen avseende spelmissbruk ändras. Ett förslag är att utvidga hälso- och sjukvårdens ansvar för att ta hänsyn till barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med är missbrukare, så att det även gäller vid spelmissbruk.