Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Vissa timplanefrågor Dnr U2015/06066/S

Publicerad

I denna promemoria föreslås att undervisningstiden i matematik utökas med ytterligare 105 timmar i de obligatoriska skolformerna inom skolväsendet.

Ladda ner:

Detta motsvarar en timme per vecka i tre årskurser i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Det föreslås också att undervisningstiden i matematik utökas med 105 timmar för elever som läser ämnen i grundsärskolan.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Vissa timplanefrågor

    I denna promemoria föreslås att undervisningstiden i matematik utökas med ytterligare 105 timmar i de obligatoriska skolformerna inom skolväsendet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Ytterligare undervisningstid i matematik

    Propositionen innehåller förslag till ändring i skollagen (2010:800). Det föreslås att den minsta totala undervisningstiden utökas med 105 timmar i grundskolan, specialskolan och sameskolan samt i grundsärskolan, utom inom inriktningen träningsskolan. För grundskolan föreslås att den ökade undervisningstiden ska användas för ämnet matematik.