Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (utkast till lagrådsremiss)

Ansvarig: Justitiedepartementet

I utkastet till lagrådsremiss föreslås en tidsbegränsad lag som innehåller bestämmelser som begränsar möjligheten till uppehållstillstånd enligt utlänningslagen i vissa fall. Lagen föreslås gälla i tre år.

Ladda ner:

Antalet asylsökande som sökt sig till Sverige har under 2015 varit
rekordhögt. Påfrestningarna på det svenska asylsystemet är stora och
även andra centrala samhällsfunktioner utsätts för en stor belastning.
Syftet med den tidsbegränsade lagen är att minska antalet asylsökande
till Sverige genom att under en begränsad tid anpassa det svenska
regelverket till EU:s miniminivå. Färre antal asylsökande till Sverige bör
bidra till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU.

Det föreslås att den tidsbegränsade lagen ska innehålla bestämmelser
om tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande utom
kvotflyktingar, om begränsade möjligheter till anhöriginvandring för
skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd och om skärpt
försörjningskrav. Dessutom föreslås att det inte ska vara möjligt att
bevilja uppehållstillstånd till övriga skyddsbehövande och att
bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen/särskilt
ömmande omständigheter ska ersättas med en bestämmelse som ger en begränsad möjlighet att bevilja uppehållstillstånd när det krävs för att
Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser.

Den tidsbegränsade lagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2016.

Pressmeddelande: Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)