Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Publicerad

Regeringen har tidigare aviserat en tillfällig lag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget, som syftar till att anpassa de svenska asylreglerna till EU:s miniminivå, skickas nu på remiss.

Lagen gäller i tre år och tillämpas när beslut om uppehållstillstånd fattas under den period som lagen är giltig. Lagen ska inte tillämpas vid beslut om uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer som ansökt om asyl senast den 24 november 2015.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd

Flyktingar och alternativt skyddsbehövande som beviljas skydd i Sverige ska beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd i stället för permanenta uppehållstillstånd – vilket är huvudregeln i dag.

Vid det första prövningstillfället ska de som bedöms ha flyktingskäl få ett tillstånd på tre år.

Alternativt skyddsbehövande ska beviljas ett uppehållstillstånd på ett år.

När tillstånden löper ut ska de förlängas, om det fortfarande finns skyddsskäl.

När ett tidsbegränsat uppehållstillstånd löper ut ska permanent uppehållstillstånd kunna beviljas, om personen kan försörja sig.

Kvotflyktingar ska fortfarande beviljas permanenta uppehållstillstånd.

Begränsad rätt till anhöriginvandring

Asylsökande som bedöms vara alternativt skyddsbehövande ska inte ha rätt till familjeåterförening, om de inte ansökt om asyl senast den 24 november 2015.

De asylsökande som bedöms som flyktingar och som beviljas tidsbegränsade tillstånd enligt den nya tillfälliga lagen, ska ha fortsatt rätt till familjeåterförening. Denna rätt ska dock bara gälla med make, sambo och barn under 18 år. Återförening mellan makar och sambor avser såväl olikkönade som samkönade par. De barn som är flyktingar ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar.

Skärpta försörjningskrav

Ett försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring och försörjningskravet ska utvidgas till att omfatta även ett krav på att anknytningspersonen ska kunna försörja familjemedlemmen som kommer hit. I dag räcker det att anknytningspersonen kan försörja sig själv.

Försörjningskravet gäller inte när anknytningspersonen är en flykting eller en alternativt skyddsbehövande och den anhörige ansöker om uppehållstillstånd inom de tre första månaderna efter att den skyddsbehövande beviljats uppehållstillstånd. Inte heller ska försörjningskrav gälla om anknytningspersonen är ett barn, eller om den anhörige ansökt om uppehållstillstånd senast den 31 maj 2016.

Detta innebär bland annat att dagens undantag från försörjningskrav vid anhöriginvandring för svenska medborgare och för medborgare i annan EES-stat eller Schweiz samt för dem som bott i Sverige i mer än fyra år tas bort.

Uppehållstillstånd på grund av synnerligen/särskilt ömmande omständigheter ska inte tillämpas

Bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen/särskilt ömmande omständigheter ska inte tillämpas. Den ska ersättas med en annan bestämmelse som innebär att uppehållstillstånd ska beviljas om ett beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot Sveriges internationella åtaganden.

Övriga skyddsbehövande

Övriga skyddsbehövande ska inte ha rätt till uppehållstillstånd.

Promemoria: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (utkast till lagrådsremiss)

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh