Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Sänkt reklamskatt

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 förklarat att ytterligare
steg i avskaffandet av reklamskatten för bl.a. dagspressen ska tas genom att skatten ska sänkas med motsvarande 20 miljoner kronor från och med den 1 januari 2017 och med ytterligare 20 miljoner kronor från och med den 1 januari 2019.

I promemorian föreslås att skattesänkningen för 2017 hanteras genom
en sänkning av skattesatsen för annonser i periodiska publikationer från
3 procent till 2,5 procent. Vidare föreslås att gränsen för återbetalning av reklamskatt avseende dessa annonser höjs från ett belopp motsvarande en skattepliktig omsättning om högst 50 miljoner kronor per år till 75 miljoner kronor. För annonser i annonsblad, katalog, program eller annan form som inte utgör periodisk publikation samt för reklam föreslås att skattesatsen sänks från 8 procent till 7,65 procent. Vidare föreslås att gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt på denna typ av annonser och reklam höjs från 20 000 kronor till 60 000 kronor.

Skattesänkningen för 2019 föreslås hanteras genom en sänkning av
skattesatsen för annonser i periodiska publikationer från 2,5 procent till
1 procent samt en sänkning av skattesatsen för övriga annonser och
reklam samt import av annonsblad från 7,65 procent till 6,9 procent.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition