Remiss av promemorian Sänkt reklamskatt

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Sänkt reklamskatt.

Ladda ner:

Remissvar ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 maj 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.