Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna Ds 2016:41

Publicerad

Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp inom Socialdepartementet med uppgift att lämna förslag till ett lagstadgat ansvar för landstingen att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna.

Ladda ner:

Med en försäkringsmedicinsk utredning avses en medicinsk
undersökning av en försäkrad person som ska kunna utgöra ett underlag
för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga
i samband med beslut om rätten till ersättning eller förmåner
enligt socialförsäkringsbalken.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

    Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp inom Socialdepartementet med uppgift att lämna förslag till ett lagstadgat ansvar för landstingen att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition