Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om referensvärden

Ladda ner:

I promemorian föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen om referensvärden. Den nya lagen ska innehålla de bestämmelser som krävs för att förordningen ska kunna tillämpas i Sverige från och med den 1 januari 2018. I den nya lagen anges att Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordningen om referensvärden. Finansinspektionen ska enligt lagen få ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt förordningen. I den nya lagen finns även bestämmelser om överklagande av beslut enligt den lagen eller enligt förordningen om referensvärden.

Det krävs ytterligare lagstiftningsåtgärder med anledning av förord-ningen, t.ex. bestämmelser om sanktioner för överträdelser av förord-ningens regler. Förslag till sådana lagstiftningsåtgärder kommer att remitteras i ett annat sammanhang.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.