Remiss av promemoria Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om referensvärden Diarienummer: Fi2017/00535/V

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemoria Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om referensvärden.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 10 april 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.