Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Tillhandahållande av tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet

Publicerad Uppdaterad

Regeringen föreslås ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rättsligt mandat att stödja vissa offentliga och enskilda verksamhetsutövare inom samhällsviktig verksamhet med informationssäkerheten genom att, på deras begäran, tillhandahålla sensorsystem.

Ladda ner:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som enligt förslaget bestämmer vilka verksamhetsutövare som på begäran kan få systemet placerat hos sig, ska vid utplaceringen samverka med Säkerhetspolisen. De mest skyddsvärda verksamheterna bland statliga myndigheter och statligt ägda bolag som Försvarets radioanstalt erbjuder ett tekniskt detekterings- och varningssystem ska inte tillhandahållas sensorsystemet. En bestämmelse som ger mandat för MSB att tillhandahålla sensorsystem bör införas i förordningen (2008:1002) med instruktion för MSB. I övrigt saknas behov av författningsändringar för den personuppgiftsbehandling som systemet föranleder.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition