Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet Ds 2022:1

Publicerad

Varnings- och informations­systemet Viktigt Meddelande till Allmän­heten (VMA-systemet) syftar till att kunna varna och ge väg­ledande informa­tion vid olyckor, svåra stör­ningar i viktiga sam­hälls­funk­tioner och andra allvarliga hän­delser.

Ladda ner:

Med­delanden som behöver nå allmän­heten i samband med sådana situationer, så kallade viktiga med­delanden till allmän­heten, är grund­läggande för att kunna skydda med­borgare och egen­dom såväl vid allvar­liga olyckor i fredstid som under höjd bered­skap. VMA-systemet är inte något tekniskt system utan kan beskri­vas som en ordning för varning och information till allmän­heten genom olika kanaler.

Utredningens uppdrag har bestått i att göra en översyn av VMA-systemet och föreslå en mer samman­hållen författ­nings­reglering av hela systemet som ska vara tillämp­lig på varning i fred och krig. I över­synen har utred­ningen haft att utgå från det nuvarande systemet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet

    Varnings- och informations­systemet Viktigt Meddelande till Allmän­heten (VMA-systemet) syftar till att kunna varna och ge väg­ledande informa­tion vid olyckor, svåra stör­ningar i viktiga sam­hälls­funk­tioner och andra allvarliga hän­delser.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • En ny lag om viktigt meddelande till allmänheten

    Regeringen föreslår en ny lag om varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA-systemet). I den nya lagen samlas och författningsregleras grunderna för VMA-systemet. Förslagen syftar till att säkerställa ett effektivt, robust och säkert varningssystem till skydd för människor, egendom och miljö såväl i fredstid som vid höjd beredskap och ytterst krig.