Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser U2017/01171/UH

Publicerad

Ladda ner:

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Promemorian innehåller förslag till ändringar i förordningen (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor. Förslaget innebär att universitet och högskolor får möjlighet att utforma bredare basårsutbildningar som ger behörighet – och kan förenas med antagningsbeslut – till flera efterföljande utbildningar. På så sätt skapas även större flexibilitet för de studerande som avser att uppnå särskild behörighet genom basårsutbildning. Syftet med förslaget är att basårsutbildning ska kunna användas på ett mer ändamålsenligt sätt än vad som i dag medges för att främja rekryteringen till högskolan.

Förordningen om ändring i förordningen (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor föreslås träda i kraft den 1 mars 2018 och tillämpas för utbildning som börjar efter den 1 augusti 2018

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition