Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Höjt transporttillägg samt deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall Fi2017/01208/S2

Publicerad

Ladda ner:

Inför budgetpropositionen för 2018 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom remittering och granskning av Lagrådet. Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2018, och med vilken utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

För alkohol- och tobaksvaror, energiprodukter och elektricitet finns
harmoniserade regler om punktskatt inom EU. Reglerna avser bl.a.
skattskyldighetens inträde, vissa undantag från beskattning samt ett
uppskovsförfarande, enligt vilket punktskattepliktiga varor kan flyttas
mellan vissa aktörer utan att skattskyldighet inträder. Det finns även
regler om vissa förfaranden som måste iakttas vid flyttningar av
punktskattepliktiga varor, bl.a. avseende dokumentation och ställande av säkerhet. Om dessa regler inte följs kan enligt svensk rätt en
administrativ avgift – transporttillägg – påföras i vissa fall.

I denna promemoria föreslås att nivån för transporttillägg höjs från 20
procent till 40 procent av de punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa på de varor för vilka aktuella bestämmelser inte har iakttagits. Det bedöms inte finnas något behov av att införa olika nivåer av transporttillägg. Ändringen motiveras främst av att förhållandena sedan de svenska reglernas tillkomst har ändrats och att den nuvarande nivån för transporttillägg därför inte längre ter sig tillräcklig.

I promemorian föreslås även en ändring avseende deklarationstidpunkt
för mervärdesskatt i vissa fall. Den som är befriad från mervärdesskatt
för att omsättningen inte överstiger 30 000 kronor kan välja att ändå bli
skattskyldig och ta ut mervärdsskatt efter beslut från Skatteverket.
Beslutet kan fattas efter den ordinarie tidpunkt då mervärdesskatten
skulle ha deklarerats. I samband med ett sådant beslut kan det därför
uppkomma situationer där det inte går att lämna deklarationen och betala mervärdesskatten i rätt tid. Förslaget innebär att deklarationstidpunkten skjuts fram i en sådan situation.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.