Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Höjt transporttillägg samt deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall

Publicerad

Ladda ner:

För alkohol- och tobaksvaror, energiprodukter och elektricitet finns harmoniserade regler om punktskatt inom EU. Det finns även regler om vissa förfaranden som måste iakttas vid flyttningar av punktskattepliktiga varor, bl.a. avseende dokumentation och ställande av säkerhet. Om dessa regler inte följs kan enligt svensk rätt en administrativ avgift – transporttillägg – påföras i vissa fall. I denna lagrådsremiss föreslås att nivån för transporttillägg höjs från 20 procent till 40 procent av de punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa på de varor där aktuella bestämmelser inte har iakttagits. I lagrådsremissen föreslås även en ändring avseende deklarationstidpunkt för mervärdesskatt i vissa fall.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.