Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Körkortslån Ds 2017:35

Publicerad

Promemorian, som har upprättats inom Arbetsmarknadsdepartementet, innehåller förslag till ändringar i lagen (1998:493) om trafikskolor och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ändringarna är ett led i en reglering om statliga lån för körkortsutbildning (körkortslån) och syftar till att dels göra det möjligt att kontrollera att utbetalda lånemedel används på avsett sätt, dels att skydda personuppgifter som låntagare och andra lämnar till Centrala studiestödsnämnden (CSN) i ärenden om körkortslån.

Ladda ner:

Förslagen innebär att det i lagen om trafikskolor införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om trafikskolors skyldighet att i vissa fall lämna uppgifter om elever. I samma lag föreslås även en bestämmelse som anger vilken av flera möjliga straffbestämmelser som ska vara tillämplig för överträdelser av skyldigheten att lämna uppgifter. Vidare innebär förslagen att det i offentlighets- och sekretesslagen införs bestämmelser om att sekretess gäller i ärenden hos CSN om körkortslån för uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgifterna röjs.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Körkortslån

    Promemorian, som har upprättats inom Arbetsmarknadsdepartementet, innehåller förslag till ändringar i lagen (1998:493) om trafikskolor och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ändringarna är ett led i en reglering om statliga lån för körkortsutbildning (körkortslån) och syftar till att dels göra det möjligt att kontrollera att utbetalda lånemedel används på avsett sätt, dels att skydda personuppgifter som låntagare och andra lämnar till Centrala studiestödsnämnden (CSN) i ärenden om körkortslån.

Remiss av Ds 2017:35

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En möjlighet till körkortslån

    Lagändringar föreslås som ett led i en reglering av ett statligt lån för körkortsutbildning som är avsett att administreras av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Proposition (1 st)

  • En möjlighet till körkortslån

    I propositionen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen och i lagen om trafikskolor. Ändringarna är ett led i en reglering av ett statligt lån för körkortsutbildning som är avsett att administreras av Centrala studiestödsnämnden (CSN). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Laddar...