Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

En möjlighet till körkortslån

Publicerad

Lagändringar föreslås som ett led i en reglering av ett statligt lån för körkortsutbildning som är avsett att administreras av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och i lagen (1998:493) om trafikskolor.

Ändringarna är ett led i en reglering av ett statligt lån för körkortsutbildning som är avsett att administreras av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Syftet med ändringarna är att

 • dels skydda personuppgifter hos CSN i ärenden om körkortslån,
 • dels göra det möjligt att kontrollera att utbetalda lånemedel används på avsett sätt.

Sekretess ska, enligt förslaget till ändring i offentlighets- och sekretesslagen, gälla i ärenden om körkortslån hos CSN för uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

I lagen om trafikskolor föreslås ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om trafikskolors skyldighet att i ärenden om körkortslån lämna uppgifter om elever.

I samma lag föreslås en bestämmelse som innebär att i de fall en gärning är straffbelagd både i lagen om trafikskolor och i bidragsbrottslagen (2007:612) eller brottsbalken, så ska straffbestämmelsen i lagen om trafikskolor inte tillämpas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Körkortslån

  Promemorian, som har upprättats inom Arbetsmarknadsdepartementet, innehåller förslag till ändringar i lagen (1998:493) om trafikskolor och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ändringarna är ett led i en reglering om statliga lån för körkortsutbildning (körkortslån) och syftar till att dels göra det möjligt att kontrollera att utbetalda lånemedel används på avsett sätt, dels att skydda personuppgifter som låntagare och andra lämnar till Centrala studiestödsnämnden (CSN) i ärenden om körkortslån.

Remiss av Ds 2017:35

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • En möjlighet till körkortslån

  Lagändringar föreslås som ett led i en reglering av ett statligt lån för körkortsutbildning som är avsett att administreras av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Proposition (1 st)

 • En möjlighet till körkortslån

  I propositionen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen och i lagen om trafikskolor. Ändringarna är ett led i en reglering av ett statligt lån för körkortsutbildning som är avsett att administreras av Centrala studiestödsnämnden (CSN). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.