Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift Fi2017/03845/S1

Publicerad

Ladda ner:

I denna promemoria föreslås ett återinförande av en skattereduktion för
fackföreningsavgift. Den tidigare gällande skattereduktionen för sådan
avgift avskaffades den 1 januari 2007. Återinförandet innebär en
skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda avgift som en
medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk
arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under
året uppgår till minst 400 kronor.

Återinförandet av skattereduktionen för fackföreningsavgift innebär
även att det införs en skyldighet för arbetstagarorganisationer att lämna
kontrolluppgift om skattereduktion för fackföreningsavgift. En medlem
föreslås dock kunna begära att någon kontrolluppgift inte ska lämnas till
Skatteverket. Dessutom föreslås en uppgiftsskyldighet i inkomstdeklarationen avseende medlemsavgift till utländska arbetstagarorganisationer.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)