Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning Fi2017/04112/V

Publicerad

Ladda ner:

I denna promemoria föreslås bl.a. en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning. I den nya lagen införs bestämmelser om Finansinspektionens tillsyns- och ingripandebefogenheter vid överträdelser av bestämmelser om skyldigheter i förordningen som avser rapportering till transaktionsregister och villkor vid återanvändning av finansiella instrument som tagits emot inom ramen för ett säkerhetsarrangemang. I den nya lagen föreslås även bestämmelser om Finansinspektionens samarbete med Esma och behöriga myndigheter i andra medlemsstater. Därtill lämnas förslag till följdändringar i andra lagar och vissa övergångsregler.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

 

Lagstiftningskedjan